Finance Engineering
POSTFINANCE:  Начало  •  Контакти  •  Съдържание
POSTFINANCE Пощенски парични преводи

Условия за ползване на услугата

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА „ПОЩЕНСКИ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ”, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИНДИВИДУАЛНА ЛИЦЕНЗИЯ № 3-010-02/10.05.2013г. НА „ПОСТФИНАНС” ЕАД, ИЗДАДЕНА С РЕШЕНИЕ № 350 / 10.05.2013г

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

 1. (Съгл. издадена инд. лицензия № 3-010-02/10.05.2013г.) Настоящите общи условия уреждат договорните отношения, възникващи между “Постфинанс” ЕАД и потребителите при предоставяне на услуга “пощенски парични преводи”.
 2. (Съгл. издадена инд. лицензия № 3-010-02/10.05.2013г.) „Пощенски парични преводи" са пощенски услуги за изпращане на хартиен носител чрез пощенските служби на “Постфинанс” ЕАД на суми от подателя до получателя.
 3. Настоящите общи условия се прилагат за всички вътрешни и международни пощенски парични преводи, извършвани чрез “Постфинанс” ЕАД.
 4. “Постфинанс” ЕАД извършва международни парични преводи от страни, с които има сключени договори.
 5. В зависимост от срока на доставяне и изплащане, паричните преводи са ускорени – до четири часа след сключване на договора, и обикновени – до дванадесет часа след сключване на договора.
 6. Максималният размер на сумата, която се приема по отделен паричен превод, както и конкретните цени на услугите, се определят в отделен акт -  “Цени на неуниверсалната пощенска услуга и парични преводи, предоставяни от “Постфинанс” ЕАД след съгласуване с Комисията за регулиране на съобщенията. “Постфинанс” ЕАД предоставя на Комисията за регулиране на съобщенията цените за сведение, най-късно до 10 /десет/ дни преди влезането им в сила. Общите условия, ведно с този акт, се предоставят преди прилагането им за информация на потребителите в писмен вид на видно и достъпно място във всички офиси - звена на поддържаната от “Постфинанс” ЕАД пощенска мрежа.
 7. Нарежданията на подателя за паричен превод се дават в писмена форма. “Постфинанс” ЕАД определя формите и съдържанието на документите, които се попълват при приемането, пренасянето, регистрацията и изплащането на паричните преводи.
 8. Договорът между “Постфинанс” ЕАД и потребител на неуниверсална пощенска услуга “парични преводи” се счита за сключен с приемането на сумата по паричния превод и издаване на документ за платена цена на услугата. Сключен след 15 часа на съответния работен ден договор има действие по отношение срока за изпълнение от началния час на следващия работен ден.
 9. Формулярите, които се попълват при приемането, пренасянето, регистрацията и изплащането на паричните преводи, могат да съдържат и условия, различни от настоящите общи условия, които след попълването и подписването им от подателя и приемащия служител на “Постфинанс” ЕАД имат действието на договор.
 10. (Съгл. издадена  инд. лицензия № 3-010-02/10.05.2013г.) Страните по договора за извършване на услугата „пощенски паричен превод” могат в отделен договор да постигнат съгласие за прилагане в отношенията им на условия, различни от настоящите общи условия.
 11. (Съгл. издадена  инд. лицензия № 3-010-02/10.05.2013г.) Договорът за предоставяне на услуга “пощенски паричен превод” се счита за изпълнен с изплащането на сумите по паричните преводи или трансфера им по посочените сметки, с връщането на подателите на сумите по паричните преводи по реда на Раздел VI, т. 1 от тези общи условия, или със заприходяването на сумите от неизплатени записи по реда на Раздел VI, т. 2 от тези общи условия.

 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА “ПОСТФИНАНС” ЕАД.

 1. (Съгл. издадена  инд. лицензия № 3-010-02/10.05.2013г.) “Постфинанс” ЕАД извършва пощенски парични преводи чрез звената на пощенската си мрежа на територията на цялата страна при достъпни цени, които осигуряват възможност за ползването им от всеки потребител.
 2. (Съгл. издадена  инд. лицензия № 3-010-02/10.05.2013г.) “Постфинанс” ЕАД предоставя услуга “пощенски паричен превод” при условия на равнопоставеност на потребителите.
 3. (Съгл. издадена  инд. лицензия № 3-010-02/10.05.2013г.) “Постфинанс” ЕАД извършва услуга “пощенски паричен превод” през всички работни дни, най-малко пет дни в седмицата.
 4. (Съгл. издадена  инд. лицензия № 3-010-02/10.05.2013г.) “Постфинанс” ЕАД извършва услуга “пощенски паричен превод” в рамките на определено с начален и краен час работно време, информация за което се предоставя на потребителите на видно и достъпно място във всички офиси и представителства - звена на пощенската мрежа.
 5. Извънреден график на работно време се допуска и въвежда при настъпване на извънредни обстоятелства, като "военно положение", “положение на война”, стихийни бедствия, аварии и кризи.
 6. “Постфинанс” ЕАД предоставя на потребителите в писмен вид на видно и достъпно място във всички свои офиси и представителства - звена на пощенската мрежа
  1. общите условия;
  2. цени на неуниверсалната пощенска услуга “парични преводи”;
  3. изискванията за подаване на парични преводи;
  4. срок за приемане на рекламации;
  5. размер на обезщетенията.
 7. “Постфинанс” ЕАД има право да изисква от подателите на парични преводи да дават нарежданията си с ясни, четливи, пълни и еднозначни формулировки.
 8. Нарежданията на подателите за паричен превод се регистрират по реда на постъпването им с указване на дата, час и минута.

. (Съгл. издадена инд. лицензия № 3-010-02/10.05.2013г.) “Постфинанс” ЕАД използва отпечатъци, като знак и като доказателство за заплащане цената на услугата „пощенски паричен превод”, които съдържат идентифициращата го информация.

. (Съгл. издадена инд. лицензия № 3-010-02/10.05.2013г.) “Постфинанс” ЕАД използва датни клейма за подпечатване на документи за приемане и изплащане на пощенските парични преводи.

 1. (Съгл. издадена инд. лицензия № 3-010-02/10.05.2013г.) “Постфинанс” ЕАД взема и спазва мерки за опазване на информацията съгласно Закона за защита на класифицираната информация. “Постфинанс” ЕАД няма право да предоставя справки или информация на трети лица за паричен превод и/или за трафика на парични преводи, включително и между отделни лица, освен на подателя и получателя или на упълномощени от тях лица, както и на органите на властта в случаите, които са регламентирани със закон.
 2. “Постфинанс” ЕАД изплаща паричните преводи на получателите по начина, посочен от подателя - в звената на пощенската си мрежа или на адреса на получателя, в брой.

 

III. ОТГОВОРНОСТИ НА “ПОСТФИНАНС” ЕАД.

 1. За виновно неизплатени или неправилно изплатени суми по парични преводи “Постфинанс” ЕАД дължи обезщетение на подателите или получателите в размер на сумата по паричния превод.
 2. “Постфинанс” ЕАД дължи обещетение на потребителите за неспазване на сроковете за доставяне на пощенския паричен превод в размер на законната лихва върху забавената сума.
 3. “Постфинанс” ЕАД не носи отговорност за забавени преводи поради непълен или погрешен адрес.
 4. “Постфинанс” ЕАД не носи отговорност за неизплатени суми по пощенски парични преводи по Раздел VI, т. 2 от тези общи условия.
 5. “Постфинанс” ЕАД не е задължен специално да информира потребителите относно евентуални загуби, произтичащи от промени във валутни курсове или други конюнктурни макроикономически или политически обстоятелства с еквивалентен ефект, както и да ги консултира за това.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

 1. Потребителите имат право да получават информация по достъпен начин
  1. за общите условия;
  2. за цените на неуниверсалната пощенска услуга “парични преводи”;
  3. за изискванията за подаване на парични преводи и начина за попълване на формулярите;
  4. за срока за приемане на рекламации;
  5. за размера на обезщетенията.

(Съгл. издадена инд. Лицензия № 3-010-02/10.05.2013г.)
1а. „Потребител" е всяко физическо или юридическо лице, което ползва услугата „пощенски паричен превод” като подател или получател. "Подател" е физическо или юридическо лице, което изпраща пощенски паричен превод. "Получател" е физическо или юридическо лице, посочено в адреса на пощенски паричен превод, за което те са предназначени.

 1. Вътрешните парични преводи се адресират на кирилица, а международните на кирилица и с латински букви.
 2. Подателите на парични преводи са длъжни да дават нарежданията си с ясни, четливи, пълни и еднозначни формулировки. Изменения, потвърждения или повтаряния трябва изрично да бъдат обозначени като такива.
 3. Потребителите – податели или получатели, имат право да правят рекламации при съобразяване на нормативите за качество на услугата и ефикасността на обслужването, определени с решение на Комисията за регулиране на съобщенията. Срокът за предявяване на рекламацията е шест месеца, считано от датата на подаване на паричния превод. “Постфинанс” ЕАД проучва рекламацията и в срок до един месец уведомява рекламанта за резултата. При уважаване на рекламацията обезщетението се изплаща в едномесечен срок от датата на уведомлението. Ако рекламацията е отхвърлена изцяло или частично, или е оставена без отговор в едномесечния срок по изречение трето от тази точка, рекламантът може да предяви иск пред съда.
 4. Рекламацията се подава в офиса или представителството на “Постфинанс” ЕАД, в който паричният превод е нареден или получен. Към рекламацията се прилагат документи, удостоверяващи нареждането, приемането и/или изплащането на паричния превод. Ако подателят на рекламацията не може да представи тези документи, той посочва всички данни относно превода - звено на нареждане и местоназначение, имената на подателя и получателя, вид и дата на паричния превод, съдържание и др. Рекламация може да се подаде и във всяко друго звено от пощенската мрежа на “Постфинанс” ЕАД срещу заплащане на цена за препращането й като препоръчано писмо в съответното звено на мрежата, където паричният превод е нареден.
 5. До момента на изплащане на паричния превод подателят на паричен превод има право да оттегли дадено от него нареждане, да извърши поправка(и) или промени в името на получателя, адреса или местоназначението на превода, или да удължи срока на съхранение на наредената за превод сума. В този случай техническите и административни разходи за обслужване на превода и оттеглянето или промените му са за сметка на подателя.
 6. Потребителите – податели или получатели, имат право да поискат да се удължи срока за съхранение на паричните преводи.
 7. Получателят на паричен превод има право да поиска с писмено заявление до съответния пощенски офис на “Постфинанс” ЕАД паричния превод да му бъде препратен на друг адрес в същото или друго населено място.
 8. Подателите на парични преводи са длъжни да предплащат цената на ползваната от тях услуга в брой или по безкасов път.

 

V. НАЧИН ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПОЩЕНСКИТЕ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ.

 1. Паричните преводи се изплащат на получателите в офисите или представителствата на Постфинанс ЕАД – звена от пощенската му мрежа, за което получателите се уведомяват с писмено известие или по далекосъобщителен път.
 2. Изплащането на паричните преводи може да се извършва и на адреса на получателя, ако за това има изрично допълнително споразумение с подателя или получателя, и е заплатена допълнителна цена за тази услуга.
 3. Когато получател е сменил адреса си, паричният превод се препраща служебно на новия му адрес, ако е известен на “Постфинанс” ЕАД. В този случай получателите заплащат цената на услугата по препращането.
 4. Получателите на парични преводи могат да упълномощават други лица за получаването. Еднократните пълномощни за конкретен паричен превод се прилагат към документа за получаването.
 5. Пълномощните, издавани от физически лица, следва да са нотариално заверени.
 6. Генералните пълномощни се представят от упълномощените лица при получаване на парични преводи за вписване в документите за получаването на номерата, датите и наименованията на органите, които са заверили пълномощните.

 

VІ. ВРЪЩАНЕ НА НЕИЗПЛАТЕНИ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ

 1. Вътрешните парични преводи, които не са получени в 20-дневен срок от датата на издаването им, или не могат да бъдат доставени поради това, че получателите им отказват да ги получат, че получателите са заминали на неизвестен адрес или са починали, или че посоченият адрес е недостатъчен или не съществува, се връщат в офиса или представителството на “Постфинанс” ЕАД, където са били подадени, за връщане на подателите. Подателите се поканват в срок до десет дни от връщането с писмено известие или по далекосъобщителен път да получат сумата по превода. Сумата се връща на подателите срещу заплащане на цената за връщането им.
 2. Суми по парични преводи, които не са върнати на подателите поради това, че те отказват да ги получат обратно, че са заминали на неизвестен адрес, починали са или не са се явили да ги получат в 20-дневния срок от писменото им уведомяване, се пазят на разположение на подателите и получателите до три години от издаването на паричния превод, след което остават в полза на “Постфинанс” ЕАД.

 

VIІ. ДЕЙСТВИЕ.

 1. Тези общи условия се издават на основание чл. 21 от Закона за пощенските услуги, съгласувани са с Комисията за регулиране на съобщенията след становище на Комисията за защита на потребителите, и имат действие от датата на публикация в един централен всекидневник.
 2. (Съгл. издадена инд. Лицензия № 3-010-02/10.05.2013г.) “Постфинанс” ЕАД по своя инициатива или по предложение на потребителите може да прави изменения в тези общи условия, които се налагат по основателни причини. Промените се извършват по реда на чл. 21, ал. 5 от Закона за пощенските услуги, и имат действие един месец след публикуването им в централен всекидневник.


“ПОСТФИНАНС” ЕАД:

Генади Табаков - Изпълнителен директор